In English
Compak sporting taisyklės

 

 

FEDERATION INTERNATIONALE DE TIR AUX

 

ARMES SPORTIVES DE CHASSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARPTAUTINĖS

 

COMPAKÒ SPORTO

 

TAISYKLĖS

 

 

A - SPORTO ŠAKOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS: BENDRIEJI DALYKAI

 

Compak® Sportas yra sportinė veikla susijusi su šaudymu į molinius balandžius.

 

"Compak® Sportas" yra saugojamas įstatymo, užregistruotas prekės ženklas su F.I.T.A.S.C pripažintomis varžybų taisyklėmis.

 

II SKYRIUS: ŠAUDYMO ĮRANGA

 

Zona, kurioje šaudoma, yra stačiakampis 40 m pločio ir 25 m ilgio sklypas, virš kurio leidžiami taikiniai.

 

Visada, kai tik galima, ši zona turėtų būti pažymėta keturiais 50 cm aukščio stulpeliais su vėliavėlėmis. Kad būtų lengviau dirbti tiems, kurie nustato trajektoriją, šios zonos kraštinės laikrodžio rodyklės kryptimi, pradedant iš kairės, vadinamos taip: AB-BC- CD-DA.

 

Turi būti ne mažiau kaip šešios (6) taikinių paleidimo mašinėlės ( toliau tekste mašinėlės).

 

Mašinėlių išdėstymo vietos pasirenkamos laisvai, su viena sąlyga, kad paleisti taikiniai nekeltų pavojaus šauliams, teisėjams, personalui ir žiūrovams, netgi ir nepavykusio paleidimo atveju.

 

Jeigu mašinėlė yra pastatyta šaudymo pozicijų užpakaly, tai ji turi būti bent 4 m aukščiau šaudymo vietų.

 

Jeigu nėra vėjo, visi taikiniai turi kirsti stačiakampį ABCD bent viename savo trajektorijos taške.

 

Šaudoma iš penkių šaudymo vietų.

 

•2.1    Trajektorijos (žr. planą).

 

 

 

 

Jos turi būti kiek įmanoma įvairesnės:

 

Kylančios, besileidžiančios, tolstančios, artėjančios, labai aukštos, žemos ir t.t.

 

Turi būti numatyta galimybė du kartus iššauti į kiekvieną pavienį taikinį taip, kad būtų saugu šauliams, teisėjams, personalui ir žiūrovams.

 

Compak® Sporto varžybose trajektorijos skirstomos į du tipus:

 

Privalomosios trajektorijos:

 

· Trajektorija iš kairės į dešinę, kertanti kraštines AB ir CD.

 

· Trajektorija iš dešinės į kairę, kertanti kraštines CD ir AB.

· Tolstanti trajektorija, kertanti kraštinę BC.

         Mašinėlės gali būti išdėstytos dvejopai:

•1)      tranšėjoje priešais šaudymo vietas,

•2)      pakeltos virš žemės šaudymo vietų užnugaryje.

 

Laisvosios  trajektorijos:

 

Jas nustato organizatoriai, atsižvelgdami į aplinkybes.

 

2.2  Mašinėlės

 

Compak® Sporto varžybose naudojamasi ne mažiau kaip šešiomis mašinėlėmis.

 

Jos gali būti rankinės, pusiau automatinės ir automatinės.

 

Joms, pradedant iš kairės į dešinę, priskiriamos raidės (A, B, C, D ir t.t.) arba numeriai (1, 2, 3, 4 ir t.t.) ir kiekviena pozicija turi būti aiškiai pažymėta lentele, rodančia atitinkamą raidę ar numerį.

 

2.3  Valdymo sistemos

 

Mašinėlės gali būti valdomos rankiniu būdu, nuotolinio valdymo sistema arba balsu.

 

Visais atvejais, po šaulio pareikalavimo molinis balandis turi būti paleistas trijų sekundžių laikotarpiu, o valdymo balsu atveju turi būti numatyta vėlinimo sistema.

 

•2.4    Taikiniai

 

Gali būti naudojami visų tipų taikiniai ( battue, bourdon, mini, rabbit, rocket ir kt.). Pasirenkant taikinių spalvą, reikia atsižvelgti į aplinką ir žiūrėti, kad jie būtų kuo geriau matomi.

 

•2.5    Dubletų apibrėžimas

 

2.5.1 Dubletas pagal šūvio garsą (Double on report)

 

Du taikiniai, paleisti iš tos pačios arba skirtingų mašinėlių; pirmojo paleidimą inicijuoja pats šaulys, o antrojo - šūvis, iššautas į pirmąjį taikinį. Antrasis taikinys  yra paleidžiamas 3 sekundžių laikotarpiu po šūvio.

 

2.5.2 Vienalaikis dubletas (Simultaneous double)

 

Du taikiniai, paleisti tuo pačiu metu iš vienos arba dviejų mašinėlių po šaulio pareikalavimo.

 

 

 

 

2.5.3 Savaiminis  dubletas (rafale double)

 

Du taikiniai, paleisti iš tos pačios mašinėlės; pirmojo paleidimą inicijuoja pats šaulys, o antrojo paleidimas atsilieka nuo pirmojo laiko tarpu, priklausančiu nuo to, kiek laiko reikia iš naujo užtaisyti mašinėlę.

 

•2.6    Šaudymo vietos

 

Kiekviena iš penkių šaudymo vietų yra 1m x 1m dydžio aikštelė. Jos yra išdėstytos vienoje linijoje 3 - 5 metrų atstumu vienas nuo kito, matuojant nuo vienos vietos centro iki kitos vietos centro.

 

Linija, einanti per visų penkių šaudymo vietų priekius turi būti atitraukta 4 - 8 metrais atgal nuo stačiakampio kraštinės AD ir lygiagreti jai.

 

Vieta Nr.3 turi būti ties stačiakampio pagrindo AD viduriu.

 

Šūvio kampo ribotuvai (Š. K. R.) turi būti įtaisyti kiekviename vietoje, kad būtų garantuotas visuotinis saugumas. 

 

 

Rekomenduojamas Š. K. R. modelis yra parodytas žemiau, bet jie gali būti sukonstruoti ir kitaip.

 

Tokiu atveju jie atitikti šiuos reikalavimus:

 

· Efektyviai riboti šūvio kampą iš abiejų pusių.

 

· Efektyviai riboti vertikalųjį šūvio kampą[D1] .

 

· Kliudyti šauliui išsikišti į priekį iš vietos arba persisverti per jį.

 

Šūvio kampo ribotuvas (rekomenduojamas modelis)

 

 

 

Šūvio kampo ribotuvas gali būti gaminamas iš spalvoto P. V. C. vamzdžių, Ø 50 mm. Tiesūs vamzdžiai + jungiamosios alkūnės.

Visi apatiniai elementai yra pripildomi vandeniu arba smėliu,

arba pritvirtinami prie žemės.

 

III SKYRIUS: GINKLAI IR ŠAUDMENYS

 

•3.1    Šautuvai

 

Leidžiama šaudyti visokiais lygiavamzdžiais medžiokliniais šautuvais su viena sąlyga, kad jie yra ne didesnio kaip12 kalibro ir jų vamzdžio ilgis yra ne mažesnis nei 66 cm (26 coliai).

 

Leidžiama šaudyti ir pusiau automatiniais modeliais, bet šaulys, besinaudojantis pusiau automatiniu šautuvu, turi žiūrėti, kad išmetamos gilzės netrukdytų kitiems šauliams.

 

Vienu metu šautuvas gali būti užtaisytas daugiausia dviem šoviniais.

 

Visų tipų šautuvai privalo būti be diržų.

 

Bet kokie šautuvų, jų vamzdžių ar vamzdžių keičiamųjų dalių kaitaliojimai serijos metu yra draudžiami.

 

Tai leidžiama daryti tarp serijų.

 

•3.2    Šaudmenys

 

CompakÒ Sporto varžybose naudojai šoviniai su ne daugiau kaip 28 gramais švino (paklaida +0,5 gramo).

 

Šratai turi būti apvalūs, o jų diametras turi būti ne didesnis kaip 2.5 mm (paklaida +0.1 mm).

 

GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA ŠOVINIUS UŽTAISYTI ŠVIEČIANČIAIS MIŠINIAIS. TAIP PAT GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA UŽTAISYTI ŠOVINIUS SKIRTINGO DIAMETRO, FORMOS AR KOKYBĖS ŠRATŲ MIŠINIAIS.

 

Draudžiama naudoti juodąjį paraką ir trasuojančius šovinius.

 

•3.3    Klausos apsauga

 

Šauliai, teisėjai, personalas ir žiūrovai, dalyvaujantys CompakÒ Sporto varžybose ar esantys netoli jų, turi būti su klausą saugančiomis priemonėmis.

 

•3.4    Saugos akiniai

 

Šauliai, teisėjai ir personalas turi nešioti saugos akinius.

 

Šauliai be saugos akinių yra laikomi neatvykusiais ir jiems nėra leidžiama šaudyti.

 

IV SKYRIUS: SERIJOS

 

4.1 Šaudymo serijos

 

Serija susideda iš 25 taikinių, t.y. 5 taikiniai kiekvienai šaudymo vietai pagal vieną iš šių formulių:

 

· Penki (5) pavieniai taikiniai.

 

· Trys (3) pavieniai taikiniai ir vienas (1) dubletas.

 

· Vienas (1) pavienis taikinys ir du (2) dubletai.

 

Rekomenduojama kas kiekvienas CompakÒ Sporto varžybas keisti formulę. Tačiau Compak varžybose dupletai turi būti vienodo tipo (visi pagal šūvio garsą arba visi vienalaikiai)

 

Pavieniai taikiniai kartu su vienalaikiais dupletais yra pasiūlomi ne daugiau vieną kartą per dieną.

 

•4.2    Šaudymo į taikinius tvarka

 

Šaudymo į taikinius tvarka (menu) yra iškabinama prie kiekvienos vietos taip, kad šaulys galėtų ją lengvai perskaityti.

 

Pavieniai taikiniai meniu gali būti paskirstyti mašinėlėms bet kokia tvarka.

 

Kiekvieno dubleto pirmasis taikinys turi būti paleistas iš tos pačios mašinėlės, kaip ir paskutinis taikinys prieš tai šovusiam šauliui.

 

Jeigu grupė susideda iš mažiau negu iš šešių šaulių, tai paskutinis laisvos vietos taikinys (mašinėlė) turi būti parodytas po jo šausiančiam šauliui.

 

Šaudymo į taikinius tvarkos pavyzdys vienai serijai (3 pavieniai ir 1 dubletas):

 

Vieta 1

Vieta 2

Vieta 3

Vieta 4

Vieta 5

 

A

B

C

D

E

Pavienis

D

C

B

E

F

Pavienis

B

F

E

A

D

Pavienis

D+A

A+F

F+C

C+B

B+E

Dubletas

 

Tai yra tik pavyzdys, bet visos kombinacijos yra galimos, jei tik laikomasi aukščiau. išdėstytų taisyklių.

 

•4.3    Grupės

 

Grupė sudaroma iš ne daugiau kaip iš šešių šaulių.

 

•4.4    Šaudymo seka serijoje

 

Šaulių pozicijos (ŽIŪRĖTI PRIEDĄ NR. 3)

 

 

Grupės šauliai pozicijas vietose užima tokia tvarka, kokia jie surašyti protokole.

 

Šaulys, kuris laukia pirmosios vietos užnugaryje, turi būti pasiruošęs užimti pirmojo šaulio vietą, kai tik jis iššauna į penktąjį taikinį.

 

Šautuvo padėtis taikinio prašymo metu yra laisva (prie peties arba ne).

 

Į taikinius turi būti šaunama, laikant šautuvą prie peties.

 

Šauliai į kiekvieną pavienį taikinį arba dubletą šauna paeiliui, kaip nurodyta šaudymo į taikinius tvarkoje.

 

Kiekvienam šauliui duodamas ne didesnis kaip 10 sekundžių laiko tarpas taikinio arba taikinių prašymui, po to kai iššovė šaulys iš ankstesnio vietos.

 

Teisėjas turi pranešti šauliui pirmojoje vietoje, kada jis turi šauti.

 

Kai šaulys penktojoje vietoje baigia šaudyti į savo meniu taikinius,

 

· jis eina prie pirmosios vietos ir laukia jos užnugaryje;

 

· kiti šauliai pereina į gretimą vietą dešinėje;

 

· šaulys, kuris iki šiol laukė, užima savo vietą pirmojoje vietoje.

 

Penkių taikymų seriją visada pradeda šaulys, stovintis pirmojoje vietoje.

 

Pereinant iš vietos į vietą, šautuvai turi būti ATLENKTI IR NEUŽTAI-SYTI.

 

IV SKYRIUS: PATAIKYMŲ VERTINIMAS

 

5.1 Taikinys yra registruojamas kaip "PATAIKYMAS":

 

jei jis buvo paleistas, o šaulys iššovė į jį pagal taisykles ir nuo jo atskilo bent vienas matomas gabalas arba jis buvo visiškai arba dalinai sutrupintas.

 

5.2 Taikinys yra registruojamas kaip "NULIS":

 

jei į jį nebuvo pataikyta ir nuo jo nenuskilo joks matomas gabalas arba, jeigu yra matomos tik dulkės (rūkstantys arba dulkių taikiniai).

 

5.3  Atvejis "KARTOTI"

 

5.3.1 Dėl šautuvo arba šovinių

 

Lentelė apačioje yra taikoma, kai tai atsitinka pirmą kartą per vienerias CompakÒ Sporto varžybas. Po pirmojo atsitikimo yra perspėjama.

 

Jei tai atsitinka antrą kartą, visi likusieji taikiniai, į kuriuos dar nebuvo iššauta, laikomi "NULIU".

 

 

Atvejis

Veiksmas

 

 

 

Abu šūviai įvyksta vienu

metu

Į pavienį taikinį

KARTOTI - paleidžiamas

kitas taikinys

Į pirmąjį dubleto pagal

garsą taikinį

KARTOTI - paleidžiamas

kitas dubletas

Į vienalaikį dubletą

KARTOTI - paleidžiamas

kitas dubletas

Į savaiminį dubletą

KARTOTI - paleidžiamas

kitas dubletas

 

 

 

Pirmasis šovinys neiššauna

Į pavienį taikinį

KARTOTI - paleidžiamas

kitas taikinys

Į pirmąjį dubleto pagal

garsą taikinį

KARTOTI - paleidžiamas

kitas dubletas

Į vienalaikį dubletą

KARTOTI - paleidžiamas

kitas dubletas

Į ugnies škvalo dubletą

KARTOTI - paleidžiamas

kitas dubletas

 

 

 

 

 

Antrasis šovinys neišauna

 

Į pavienį taikinį

KARTOTI - paleidžiamas ki-

tas taikinys. Jis gali būti

sudaužytas tik antruoju

šūviu.

 

Į dubletą pagal garsą

KARTOTI - paleidžiamas

kitas dubletas. Pirmojo tai-

kinio rezultatas užskaito-mas.

Į vienalaikį dubletą

KARTOTI - paleidžiamas

kitas dubletas

Į ugnies škvalo dubletą

KARTOTI - paleidžiamas

kitas dubletas

 

5.3.2 Dėl taikinių

 

Lentelė apačioje yra taikoma šiais atvejais:

 

· Taikinys yra sudužęs, kai jis išlekia iš mašinėlės;

 

· Taikinys buvo paleistas iš kitos mašinėlės;

 

· Taikinys yra kitos spalvos;

 

· Taikinio trajektorija yra teisėjo įvertinta kaip netaisyklinga;

 

· Taikinys buvo paleistas, praėjus 3 sekundėms po šaulio pareikalavimo;

· Šaulys nepareikalavo taikinio;

 

· Teisėjas neabejoja, kad šauliui buvo sukliudyta;

 

· Teisėjas negali įvertinti taikinio.

 

Atvejis

Veiksmas

Pavienio taikinio atvejis

KARTOTI - paleidžiamas kitas taikinys

Triušio atvejis, kai jis sudūžta pirmuoju šūviu nepataikius, o antrojo dar neiššovus

KARTOTI - paleidžiamas kitas triušis. Jis gali būti sudaužomas tik antruoju šūviu.

Dubleto pagal garsą pirmojo taikinio

atvejis

KARTOTI - paleidžiamas kitas dubletas

Atvejis, kai pirmasis taikinys (arba jo da-

lis) sudaužo dubleto antrąjį, šauliui dar

neiššovus antrojo šūvio.

KARTOTI - paleidžiamas kitas dubletas.

Pirmojo taikinio rezultatas užskaitomas.

Dubleto pagal garsą antrojo taikinio

atvejis

KARTOTI - paleidžiamas kitas dubletas.

Pirmojo taikinio rezultatas užskaitomas.

Vienalaikio dubleto taikinys

KARTOTI - paleidžiamas kitas dubletas

Ugnies škvalo taikinys

KARTOTI - paleidžiamas kitas dubletas

 

5.3.3 Blogas oras

 

Nesakoma "KARTOTI" dėl blogo oro.

 

Visais kitais atvejais visi sudaužyti taikiniai registruojami kaip "PATAIKYTA", o taikiniai, į kuriuos buvo nepataikyta, registruojami kaip "NULIS".

 

VI SKYRIUS:SAUGOS TAISYKLĖS

 

· Su visais šautuvais, netgi neužtaisytais, turi būti elgiamasi labai atsargiai.

 

· Šautuvai turi būti nešiojami atlaužti (su nuleistu gaiduku ir neužtaisyti).

 

· Pusiau automatinio šautuvo atveju, spyna turi būti atvira, o šautuvas laikomas,               

 nukreipus jo vamzdį aukštyn arba žemyn.

 

· Kai šaulys šautuvu nesinaudoja, jis turi jį pastatyti vertikaliai į stovą arba laikyti

 jį saugiai kitoje sankcionuotoje vietoje.

 

· Draudžiama liesti kito šaulio šautuvą be jo leidimo.

 

· Draudžiama taikytis arba tyčia šaudyti į gyvus gyvulius arba paukščius.

 

· Neleidžiami jokie modeliuojantys šaudymai ne iš vietos.

 

· Jokiu būdu šauliui neleidžiama eiti link vietos, kol iš jo neišėjo prieš tai jame

   buvęs šaulys.

 

· Šaulys gali užtaisyti savo šautuvą tik šaudymo vietoje, nukreipęs vamzdį į šau-

   dymo zoną ir uždaryti šautuvą tik tada, kai prieš jį vietoje buvęs šaulys baigė šaudyti.

 

· Jeigu neiššauna šovinys arba esant kitokiems šautuvo arba šovinio sutrikimams,

   šaulys privalo likti vietoje, šautuvą laikyti nukreiptą į šaudymo zoną, neatlauždamas jo ir neliesdamas saugos fiksatoriaus, laukti, kol teisėjas nepatikrins šautuvo.

 

· Šaulys šaudymo vietoje negali atsigręžti tol, kol jis neatlaužė šautuvo ir neišėmė šovinių, nesvarbu, ar jie buvo iššauti, ar ne.

 

· Supažindinant su taikiniais arba per šaudymo pertrauką, šaulys turi laikyti šau- 

   tuvą atlaužtą ir neužtaisytą.

 

 

APIBRĖŽIMAI

 

ŠAUDYKLA                     Šaudymo vieta su sportine įranga

 

COMPAKÒ SPORTAS    Sportavimas su tam tikra šaudymo įranga  

 

GRUPĖ                             Grupė iš iki 6 šaulių, šaudanti tą pačią seriją, tuo pačiu me- 

                                           tu ir besinaudojanti ta pačia įranga

 

SERIJA                             Serija susideda iš 25 taikinių, šaunamų iš tam skirtos

                                           CompakÒ Sporto įrangos     

 

MAŠINĖLĖ                      Įrenginys, naudojamas taikiniui paleisti

 

SONOPUL                        Akustinis įrenginys, reaguojantis į šaulio balsą ir

                                           įjungiantis mašinėlę

 

ŠŪVIS                               Atitinka vieno šovinio iššovimą

 

TAIKINYS                        Molinis balandis ( lėkštelė)

 

TRAJEKTORIJA            Linija, kuria erdvėje juda taikinys

 

 

 

TURINYS

 

SKYRIUS                                                                                           PUSLAPIS

 

A - SPORTO ŠAKOS TAISYKLĖS                                                                     2

1 - BENDRIEJI DALYKAI                                                                           2

2 - ŠAUDYMO ĮRANGA                                                                              2

2.1 -  Trajektorijos                                                                                    2

2.2 -  Mašinėlės                                                                                         4

2.3 -  Valdymo sistemos                                                                            4

2.4 -  Taikiniai                                                                                           4

2.5 -  Dubletų apibrėžimas                                                                         4

2.5.1 - Dubletas pagal garsą                                                                4

2.5.2 - Vienalaikis dubletas                                                                 4

2.5.3 - Ugnies škvalo dubletas

2.6 - Šaudymo vietos                                                                                               4

3 - GINKLAI IR ŠAUDMENYS                                                                   6

3.1 - Šautuvai                                                                                            6

3.2 - Šaudmenys                                                                                        6

3.3 - Klausos apsauga                                                                               6

3.4 - Saugos akiniai                                                                                   6

4 - SERIJOS                                                                                                   7

4.1 - Šaudymo serijos                                                                                7

4.2 - Meniu arba šaudymo į taikinius tvarka                                                7

4.3 - Grupės                                                                                              7

4.4 - Šaudymo seka serijoje                                                                       8

5 - PATAIKYMŲ VERTINIMAS                                                                 8

5.1 - Taikinys, registruojamas kaip "VIENAS"                                           8

5.2 - Taikinys, registruojamas kaip "NULIS"                                              8

5.3 - Atvejis "KARTOTI"                                                                          8

5.3.1 - Dėl šautuvo arba šovinių                                                           8

5.3.2 - Dėl taikinių                                                                               9

5.3.3 - Blogas oras                                                                            10

6 - SAUGOS TAISYKLĖS                                                                           10

7 - APIBRĖŽIMAI                                                                                      12

8 - TURINYS                                                                                                12

PRIEDAS NR. 1 VARŽYBŲ PROTOKOLAS                                           14

PRIEDAS NR. 2 ŠAUDYMO Į TAIKINIUS TVARKA                            14

PRIEDAS NR. 3 ŠAULIŲ POZICIJOS SERIJOJE                                     

PRIEDAS NR. 4 VARŽYBAS REGULIUOJANČIOS TAISYKLĖS          

                                                                                                                                               

VARŽYBAS REGULIUOJANČIOS TAISYKLĖS                                              

1 - ŽIURI                                                                                                          

1.1 - Žiuri sudėtis                                                                                        

1.2 - Žiuri uždaviniai                                                                                    

1.3 - Apeliacinė žiuri                                                                                    

2 - PLANAVIMAS                                                                                          

3 - PRATYBOS                                                                                                

4 - TEISĖJAI                                                                                                   

5 - APRANGA                                                                                                 

5.1 - Asmeninė apranga                                                                               

5.2 - Numeriai                                                                                             

6 - ŠAULIO VĖLAVIMAS                                                                             

7 - ŠAUTUVŲ PATIKRINIMAS                                                                   

8 - ŠAUTUVO SKOLINIMASIS                                                                    

9 - NAUDOJIMASIS TUO PAČIU ŠAUTUVU                                            

10 - TEISĖJAVIMAS IR BAUDŲ SKYRIMAS                                           

10.1 - Šaulio nebuvimas jo kvietimo metu                                                    

10.2 - Laikas, skirtas šūviui                                                                         

10.3 - Taikinio atsisakymas                                                                         

10.4 - Šovimas į taikinį, kai buvo paskelbta "KARTOTI"                             

10,5 - Šautuvo arba šovinio gedimas                                                            

10.6 - Baudos                                                                                            

11 - BANDYMAS PAVEIKTI TEISĖJUS

12 - SANKCIJOS                                                                                            

13 - ATKRENTAMOSIOS ŠAUDYMO VARŽYBOS                                 

14 - PROTOKOLAS                                                                                       

                                                                                                                                 

                                                                                                         


 

PRIEDAS 1 - VARŽYBŲ PROTOKOLAS.

 

 

PRIEDAS 2 - ŠAUDYMO Į TAIKINIUS TVARKA.

 

 

 

PRIEDAS 3 - ŠAULIŲ SEKA SERIJOJE. ŠAULIŲ POZICIJOS.

 

•4.5    Šaudymo seka serijoje

 

Šaulių pozicijos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 šauliai

 

Serija 1

Vieta 1

Šaulys 1

Vieta 2

Šaulys 2

Vieta 3

Šaulys 3

Vieta 4

Šaulys 4

Vieta 5

Šaulys 5

Laukia

Šaulys 6

 

 

 

 

 

Serija 2

Vieta 1

Šaulys 6

Vieta 2

Šaulys 1

Vieta 3

Šaulys 2

Vieta 4

Šaulys 3

Vieta 5

Šaulys 4

Laukia

Šaulys 5

 

 

 

 

 

Serija 3

Vieta 1

Šaulys 5

Vieta 2

Šaulys 6

Vieta 3

Šaulys 1

Vieta 4

Šaulys 2

Vieta 5

Šaulys 3

Laukia

Šaulys 4

 

 

 

 

 

Serija 4

Vieta 1

Šaulys 4

Vieta 2

Šaulys 5

Vieta 3

Šaulys 6

Vieta 4

Šaulys 1

Vieta 5

Šaulys 2

Laukia

Šaulys 3

 

 

 

 

 

Serija 5

Vieta 1

Šaulys 3

Vieta 2

Šaulys 4

Vieta 3

Šaulys 5

Vieta 4

Šaulys 6

Vieta 5

Šaulys 1

Laukia

Šaulys 2

 

 

 

 

Serija 6

Vieta 1

Šaulys 2

Vieta 2

Šaulys 3

Vieta 3

Šaulys 4

Vieta 4

Šaulys 5

Vieta 5

Šaulys 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 šauliai

Serija 1

Vieta 1

Šaulys 1

Vieta 2

Šaulys 2

Vieta 3

Šaulys 3

Vieta 4

Šaulys 4

Vieta 5

Šaulys 5

 

Serija 2

Vieta 1

Laisvas

Vieta 2

Šaulys 1

Vieta 3

Šaulys 2

Vieta 4

Šaulys 3

Vieta 5

Šaulys 4

Laukia

Šaulys 5

 

 

 

 

 

Serija 3

Vieta 1

Šaulys 5

Vieta 2

Laisvas

Vieta 3

Šaulys 1

Vieta 4

Šaulys 2

Vieta 5

Šaulys 3

Laukia

Šaulys 4

 

 

 

 

 

Serija 4

Vieta 1

Šaulys 4

Vieta 2

Šaulys 5

Vieta 3

Laisvas

Vieta 4

Šaulys 1

Vieta 5

Šaulys 2

Laukia

Šaulys 3

 

 

 

 

 

Serija 5

Vieta 1

Šaulys 3

Vieta 2

Šaulys 4

Vieta 3

Šaulys 5

Vieta 4

Laisvas

Vieta 5

Šaulys 1

Laukia

Šaulys 2

 

 

 

 

Serija 6

Vieta 1

Šaulys 2

Vieta 2

Šaulys 3

Vieta 3

Šaulys 4

Vieta 4

Šaulys 5

Vieta 5

Laisvas

 

 

 

 

 

 

 

 

4 šauliai

 

Serija 1

Vieta1

Šaulys 1

Vieta 2

Šaulys 2

Vieta 3

Šaulys 3

Vieta 4

Šaulys 4

Vieta 5

Laisvas

Serija 2

Vieta 1

Laisvas

Vieta 2

Šaulys 1

Vieta 3

Šaulys 2

Vieta 4

Šaulys 3

Vieta 5

Šaulys 4

 

Serija 3

Vieta1

Laisvas

Vieta 2

Laisvas

Vieta 3

Šaulys 1

Vieta 4

Šaulys 2

Vieta 5

Šaulys 3

Laukia

Šaulys 4

 

 

 

 

 

Serija 4

Vieta1

Šaulys 4

Vieta 2

Laisvas

Vieta 3

Laisvas

Vieta 4

Šaulys 1

Vieta 5

Šaulys 2

Laukia

Šaulys 3

 

 

 

 

 

Serija 5

Vieta1

Šaulys 3

Vieta 2

Šaulys 4

Vieta 3

Laisvas

Vieta 4

Laisvas

Vieta 5

Šaulys 1

Laukia

Šaulys 2

 

 

 

 

Serija 6

Vieta1

Šaulys 2

Vieta 2

Šaulys 3

Vieta 3

Šaulys 4

Vieta 4

Laisvas

Vieta 5

Laisvas

 

 

 

 

 

 

 

 

3 šauliai

Serija 1

Vieta1

Šaulys 1

Vieta 2

Šaulys 2

Vieta 3

Šaulys 3

Vieta 4

Laisvas

Vieta 5

Laisvas

Serija 2

Vieta1

Laisvas

Vieta 2

Šaulys 1

Vieta 3

Šaulys 2

Vieta 4

Šaulys 3

Vieta 5

Laisvas

Serija 3

Vieta1

Laisvas

Vieta 2

Laisvas

Vieta 3

Šaulys 1

Vieta 4

Šaulys 2

Vieta 5

Šaulys 3

 

Serija 4

Vieta1

Laisvas

Vieta 2

Laisvas

Vieta 3

Laisvas

Vieta 4

Šaulys 1

Vieta 5

Šaulys 2

Laukia

Šaulys 3

 

 

 

 

 

Serija 5

Vieta1

Šaulys 3

Vieta 2

Laisvas

Vieta 3

Laisvas

Vieta 4

Laisvas

Vieta 5

Šaulys 1

Laukia

Šaulys 2

 

 

 

 

Serija 6

Vieta1

Šaulys 2

Vieta 2

Šaulys 3

Vieta 3

Laisvas

Vieta 4

Laisvas

Vieta 5

Laisvas

 

 

 

 

 

 

 

2 šauliai

Serija 1

Vieta1

Šaulys 1

Vieta 2

Šaulys 2

Vieta 3

Laisvas

Vieta 4

Laisvas

Vieta 5

Laisvas

Serija 2

Vieta1

Laisvas

Vieta 2

Šaulys 1

Vieta 2

Šaulys 2

Vieta 4

Laisvas

Vieta 5

Laisvas

Serija 3

Vieta1

Laisvas

Vieta 2

Laisvas

Vieta 3

Šaulys 1

Vieta 4

Šaulys 2

Vieta 5

Laisvas

Serija 4

Vieta1

Laisvas

Vieta 2

Laisvas

Vieta 3

Laisvas

Vieta 4

Šaulys 1

Vieta 5

Šaulys 2

 

Serija 5

Vieta1

Laisvas

Vieta 2

Laisvas

Vieta 3

Laisvas

Vieta 4

Laisvas

Vieta 5

Šaulys 1

Laukia

Šaulys 2

 

 

 

 

Serija 6

Vieta1

Šaulys 2

Vieta 2

Laisvas

Vieta 3

Laisvas

Vieta 4

Laisvas

Vieta 5

Laisvas

 

 

PRIEDAS 4 - VARŽYBAS REGULIUOJANČIOS TAISYKLĖS.

 

 

VARŽYBAS REGULIUOJANČIOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS: ŽIURI

 

•1.1   Žiuri sudėtis

 

Tarptautinės varžybos turi būti prižiūrimos žiuri, kuri susideda iš:

 

     · Dabartinio techninio komiteto narių.

 

     · Kiekvienos šalies atstovų,  atstovaujamų vyresniąja nacionaline komanda.

 

Jai pirmininkauja Prezidentas arba organizatorių federacijos atstovas.

 

Kiekvienas žiuri narys turi įsisegęs ženkliuką, kad kiekvienas, turintis reikalų,

galėtų jį lengvai atpažinti.

 

Mažiausiai du žiuri nariai visą laiką turi būti šaudykloje.

 

•1.2   Žiuri uždaviniai

 

· Žiuri įsitikina, ar yra laikomasi taisyklių šaudymo metu ir tikrina šautuvus,

        šovinius ir taikinius, atlikdami techninę analizę.

 

· Žiuri nagrinėja skundus.

 

   Jokiu būdu skundai negali būti susiję su tokiais klausimais, kaip antai: ar bu- 

   vo pataikyta į taikinį, ar ne, arba, ar paleistas taikinys buvo su defektu, ar ne

   ir ar jo trajektorija buvo tokia, kaip numatyta. Šiais atvejais negali būti pa-

   duota jokia apeliacija, nukreipta prieš teisėjo sprendimą.

 

   Šauliai negali paduoti ir apeliacijos, nukreiptos prieš bet kokį kitą teisėjo

   padarytą sprendimą.

 

   Visi skundai turi būti pateikti žiuri raštu kartu su varžybų dieną galiojančiu

   piniginiu užstatu.

 

     Jeigu žiuri nutaria, kad skundas yra pagrįstas, užstatas yra grąžinamas.

   Jeigu žiuri nutaria, kad skundas yra patenkintas, žiuri gali duoti teisėjui nu-

   rodymus ateičiai, paskirti kitą teisėją arba pakeisti teisėjo sprendimą.

 

· Žiuri daro atitinkamus sprendimus techninių gedimų atveju, jeigu to nepa-

   darė už tai atsakingas teisėjas.

 

· Žiuri priima sprendimą dėl sankcijų taikymo šauliui, jeigu jis nesilaiko tai-

   syklių arba elgiasi taip, kaip nedera sportininkui.

 

· Esant skubiam reikalui (pvz. rizikai nutraukti šaudymą), du Prezidento pas-

   kirti žiuri nariai gali išimties tvarka, pritarus teisėjui, priimti sprendimą, su

   sąlyga, kad žiuri šį sprendimą ratifikuoja.

 

· Žiuri sprendimai yra teisėti, jeigu dalyvauja Prezidentas arba jo atstovas su 

   vienu ketvirčiu žiuri narių.

 

· Jeigu žiuri narys pastebi neatitikimo taisyklėms faktą, jis privalo apie tai in-

   formuoti teisėją, o teisėjas privalo tuo pat imtis atitinkamų žingsnių.

 

Sprendimai yra priimami dalyvaujančių narių dauguma. Esant vienodam balsų

skaičiui, Prezidentas turi sprendžiamąjį balsą.

 

•1.3   Apeliacinė žiuri

 

Apeliacinė žiuri yra sudaroma tuo pat metu, kaip ir žiuri kiekvienoms tarptauti-

nėms varžyboms.

 

Apeliacinė žiuri yra sudaroma iš :

 

· FITASC Prezidento arba jo atstovo;

 

· Techninio komiteto Pirmininko arba jo atstovo;

 

· Organizatorių federacijos Pirmininko arba jo atstovo.

 

Jeigu žiuri padarytas sprendimas yra nepriimtinas šauliams arba FITASCui, klau-  

simas gali būti pateiktas apeliacinei žiuri.

 

Visi klausimai susiję su nuobaudomis yra pateikiami FITASCo disciplinariniam

komitetui.

 

II SKYRIUS: PLANAVIMAS

 

Prieš prasidedant tarptautinėms varžyboms ir dalyvaujant asmeniui, atsakingam už pirminį planą, dabartinio FITASCo Techninio Komiteto nariai sudaro planus, juos patikrina ir, jeigu reikia, (sauga, įvairovė, pusiausvyra tarp trajektorijų) juos pakeičia. 

 

Jeigu nedalyvauja nė vienas Techninio Komiteto narys, tai šis uždavinys yra patikimas Žiuri.

 

Specialieji taikiniai negali sudaryti daugiau kaip 40% visų taikinių, numatytų varžybose.

 

Trajektorijos ir/arba mašinėlės, meniu, atstumai tarp šaudymo vietų ir/arba tarp šau-dymo vietų ir teorinės linijos - visa tai gali būti keičiama po kiekvienos visos serijos (50 taikinių, jeigu šaudoma iš dviejų įrenginių, ir 100 taikinių, jeigu šaudoma iš keturių įrenginių).

 

Žiuri gali nuspręsti, kad trajektorijos bus parodomos tik pirmosios rytinės grupės šauliams ir/arba to grupės šauliams, kurie pirmieji šaudys po trajektorijų pakeitimo.

 

III SKYRIUS: PRATYBOS

 

Per pratybas, jeigu tai leidžia galimybės, pageidautina naudoti trajektorijas, kurios skiriasi nuo varžyboms parinktų trajektorijų,.

 

IV SKYRIUS: TEISĖJAI

 

· Teisėjai prieš varžybas turi būti aprobuoti žiuri.

 

· Kiekvienas teisėjas turi turėti galiojančią teisėjo kortelę, išrašytą jo nacionalinės

   federacijos.

 

· Jeigu teisėjas neturi pakankamai kompetencijos tarptautinėms varžyboms, jis

   yra kontroliuojamas tarptautinės kategorijos teisėjų.

 

· Vyriausiasis teisėjas turi turėti tarptautinės kategorijos teisėjo kortelę, išduotą

   FITASCo.

 

· Teisėjas turi žiūrėti, kad šaudymo vietose būtų elgiamasi tvarkingai ir tiksliai.

 

· Teisėjas turi vertinti šūvių rezultatus.

 

· Jis turi pranešti visus nulius, naudodamas garsinį signalą.

 

· Sprendimus jis priima vienas.

 

Jeigu šaulys nesutinka su teisėjo sprendimu, jis, būdamas šaudymo vietoje,

turi tuoj pat protestuoti, pakeldamas ranką ir sakydamas "PROTESTUOJU"

arba "APELIUOJU".

 

Teisėjas tada turi sustabdyti šaudymą  ir tuoj pat pranešti šauliui savo

        galutinį sprendimą.

 

· Jokiu būdu negalima tikrinti šautuvo šaudymo vietose, prieš prasidedant varžy-

   boms.

· Jokiu būdu šauliui neleidžiama taikinio pakelti nuo žemės, norint patikrinti, ar į

   jį buvo pataikyta ar ne.

· Tik teisėjas gali spręsti, ar buvo pataikyta į taikinį ar ne, ar jis buvo su defektu

   ar ne ir ar jo trajektorija buvo tokia kaip planuota. Jo sprendimas yra galuti-

   nis.

 

· Teisėjas gali sustabdyti šaudymo seką išimtinais atvejais, jeigu staiga prasideda

          stipri liūtis arba smarki perkūnija, kurie atrodo būsią trumpalaikiai, bet jis pri-

   valo pranešti žiuri, jei tikimasi, kad trukdymas užsitęs.

 

V SKYRIUS: APRANGA

 

•5.1    Asmeninė apranga

 

Šauliai yra prašomi ateiti į šaudymo vietas apsirengusius viešam renginiui tin-

kama apranga.

 

Šortai yra draudžiami, yra leidžiami tik siekiantys kelius šortai (sukirpti pagal

bermudišką modelį, ne aukščiau kaip 5 cm virš kelių).

 

Marškiniai turi būti bent su trumpomis rankovėmis, su arba be apykaklės, bet apy

kaklė turi siekti bent kaklo apačią (marškinėliai).

 

Būti nusirengusiam iki juosmens po šaudymo striuke draudžiama.

 

Sandalai saugumo sumetimais yra draudžiami.

 

•5.2    Numeriai

 

Šaulio varžybų numeris turi būti matomas ir nešiojamas visas.

 

Bet kokį šių taisyklių pažeidimą teisėjas patvirtina "PERSPĖJIMU", po to, re-  miantis žiuri sprendimu, imamasi sankcijų, įskaitant ir pašalinimą iš varžybų.

 

VI SKYRIUS: ŠAULIO VĖLAVIMAS

 

•a)      Kai ateina varžybų dalyvio eilė šaudyti, jis turi būti pasiruošęs tai daryti tuoj pat.

 

•b)      Jis turi būti visiškoje parengtyje ir turėti šovinių visai serijai.

 

•c)      Jeigu šaulys mano, kad jo pavėlavimo priežastis yra pateisinama, JIS PRIVALO

 

· Nesijungti prie savo grupės, jau dalyvaujančios tam tikroje serijoje.

 

· Pateikti žiuri raštišką pasiaiškinimą kartu su skundui reikalinga pinigų

   suma.

 

· Paklusti žiuri sprendimui.

 

d)   Jeigu žiuri mano, kad priežastis yra pateisinama, šauliui gali būti leista šaudy- 

                       ti kitoje grupėje ( pinigai yra grąžinami).

 

•d)      Jei žiuri mano, kad priežastis yra nepateisinama, šauliui duodami 25 nuliai,

atitinkantys 25 taikiniams, į kuriuos nebuvo iššauta (pinigai negrąžinami).

 

VII SKYRIUS: ŠAUTUVŲ PATIKRINIMAS

 

Prieš CompakÒ Sporto varžybas, šaulys, jeigu jis to nori, gali pasitikrinti savo šautuvą specialiai tam suprojektuotoje vietoje, pastatytoje netoli nuo šautuvų laikymo patalpos.

 

VIII SKYRIUS: ŠAUTUVO SKOLINIMASIS

 

Jeigu šaulio šautuvas yra sugedęs, jam išimties tvarka leidžiama pasiskolinti šautuvą iš kito šaulio, kad jis galėtų baigti savo seriją, su sąlyga, kad tas kitas šaulys yra ne iš tos pačios grupės, jam ir teisėjui sutinkant.

 

IX SKYRIUS: NAUDOJIMASIS TUO PAČIU ŠAUTUVU

 

Keliems tos pačios grupės šauliams naudotis tuo pačiu šautuvu draudžiama.

 

X SKYRIUS: TEISĖJAVIMAS IR BAUDŲ SKYRIMAS

 

10.1  Šaulio nebuvimas jo kvietimo metu

 

  Šauliai turi numatyti visus atsitiktinumus, kad galėtų laiku būti vietoje.

 

Jeigu šaulio nėra kai yra minima jo pavardė, teisėjas privalo tris kartus kas  mi-     

   nutę garsiai ištarti šaulio numerį.

 

  Jeigu šaulys atvyksta į seriją dar nepraėjus jo eilei, jis gali užimti savo vietą ir

  nebūdamas nubaustas iššauti visą seką pagal šaudymo tvarką, nors prieš tai taikiniai jam neparodomi.

 

  Jeigu jo eilė jau praėjo, "VISI PAVIENIAI TAIKINIAI IR DUBLETAI, Į

  KURIUOS NEBUVO IŠŠAUTA, KAI BUVO JO EILĖ, YRA LAIKOMI

  NULIAIS".

 

  Jeigu šaulys pradeda šaudyti, praleidęs kokią nors vietą, "VISI TAIKINIAI, Į 

  KURIUOS NEBUVO IŠŠAUTA ANKSTESNĖSE VIETOSE, LAI-   

  KOMI NULIAIS". Jokiu būdu šaulys negali iššauti savo serijos kitame būryje.

 

•10.2    Laikas, skirtas šūviui

 

Šauliui duodamas 10 sekundžių laiko tarpas, kad jis paprašytų taikinio po to,

kai buvo iššautas paskutinis šūvis iš vietos prieš tai.

 

Jeigu šaulys pažeidžia šią taisyklę, jis gauna perspėjimą (teisėjo fiksuojamą

protokole) ir toje serijoje taikiniai yra skaičiuojami taip, kaip išdėstyta straipsnyje 10.6.

 

•10.3    Taikinio atsisakymas

 

Šaulys negali atsisakyti taikinio, išskyrus atvejį, kai jis jo nepaprašė.

 

Jeigu šaulys atsisako šauti į taikinį, kurį teisėjas pripažįsta tinkamu, šaulys yra baudžiamas pagal straipsnį 10.6.

 

•10.4    Šovimas į taikinį, kai buvo paskelbta "KARTOTI"

 

Jokiu būdu negalima šauti į taikinį po to, kai teisėjas garsiai paskelbė  "KARTOTI". Po perspėjimo šaulys yra baudžiamas pagal straipsnį 10.6.

 

•10.5    Šautuvo arba šovinio gedimas

 

Sugedus šautuvui arba šoviniui, jeigu tai atsitiko pirmą kartą arba, jeigu šaulys,

prieš patikrinant šautuvą teisėjui, atlaužia šautuvą arba liečia saugos fiksato-

rių, jis yra baudžiamas pagal straipsnį 10.6.

 

Tada šauliui duodamos dvi minutės susitaisyti arba pasikeisti šautuvą.

 

Jeigu teisėjas taip nusprendžia, šauliui duodama teisė tęsti toje pačioje grupėje,

su sąlyga, kad jis susiranda kitą šautuvą. Jeigu ne, jis turi palikti grupę ir baigti 

seriją kitoje grupėje, jeigu ten yra laisva vieta ir jeigu žiuri leido jam tai daryti.

 

•10.6    Baudos

 

 

Straipsnis

Pavienis taikinys

Dubletas

pagal garsą

Vienalaikis arba

savaiminis dubletas

10.2

Laikas šūviui

 

NULIS

 

NULIS / KARTOTI

 

NULIS /NULIS

10.3

Taikinio atsisakymas

10.4

Šūvis į dužusį

 

 

10.5

Gedimas

NULIS

 

 

Gedimas per pirmąjį

dubleto taikinį

 

NULIS / NULIS

NULIS /NULIS

Gedimas per antrąjį

dubleto taikinį

 

PIRMAS UŽSKAI-

TOMAS, O ANTRAS NULIS

PIRMAS UŽ-SKAITOMAS, O ANTRAS NULIS

 

XI SKYRIUS: BANDYMAI PAVEIKTI TEISĖJUS

 

Laikoma, kad šaulys siekia paveikti teisėjus, jeigu:

•-         Šaulys ginčija teisėjo galutinį sprendimą, reikšdamas savo požiūrį balsu nepaisant atnaujinto šaudymo;

•-         Reikšdamas nepritarimą savo išsiskiriančiais veiksmais ginčija teisėjo sprendimus

•-         Šaulys išsiskiriančiai pabrėžia savo nuomonę arba kritiškumą teisėjavimui be teisėjo leidimo tą daryti.

 

 

XII SKYRIUS: SANKCIJOS

 

Laikoma, kad visi šauliai, dalyvaujantys varžybose yra susipažinę su šiomis taisyklė-mis ir sutinka joms paklusti. Taip pat laikoma, kad jie priima visas sankcijas ir  pasekmes už šių taisyklių laužymą, nepaklusimą teisėjo tvarkai arba nesutikimą su teisėjo sprendimais.

 

Pirmą kartą pažeidus taisykles teisėjas arba žiuri narys skiria įspėjimą.

Jei veiksmai kartojasi, atsisakoma paklusti arba toliau bandoma daryti poveikį teisėjui, žiuri arba teisėjas gali bausti šaulį sekančiai:

•-         nuimti vieną tašką:

•-         nuimti rezultatą vienos serijos iš 25 taikinių

•-         pašalinti iš varžybų.

 

Pranešus teisėjui, žiuri gali neatidėliotinai pašalinti iš varžybų bet kokį šaulį, kuris prarado savikontrolę arba kuris yra kaltinamas atsisakymu paklusti ir/arba bandymu įtakoti teisėjus arba kaltinamas sąmoningu šaudymu į gyvūnus.

 

Apie bet kokį pašalinimą yra  pranešama šaulio federacijai ir FITASC pagrindiniam biurui, kuris saugo įrašą apie pašalinimą penkis metus. Jei pašalinimas pasikartoja dar kartą trijų metų bėgyje po pirmo pašalinimo, kaltininkas gali, remiantis FITASC vadovų komiteto sprendimu, būti neberegistruojamas į visas FITASC organizuojamas varžybas.
Šauliai, pašalinti iš varžybų, nežiūrint į jokias priežastis negauna jokių piniginių kompensacijų, neatsižvelgiant į jokias  aplinkybes.

 

Jei šaulys naudojasi šautuvu arba šoviniais, kurie neatitinka esančioms taisyklėms, visi šūviai, atlikti šiuo šautuvu arba naudojantis šiais šoviniais, yra laikomi nuliais.

 

Jeigu žiuri mano, kad šaulys pažeidė taisykles netyčia ir šis pažeidimas jam buvo nepalankus, ji gali nuspręsti rezultatą užskaityti, su sąlyga, kad ši klaida buvo ištaisyta iškart po to, kai ji buvo pastebėta.

 

XIII SKYRIUS: ATKRENTAMOSIOS ŠAUDYMO VARŽYBOS

 

CompakÒ Sporto šaudymo vietas, kur vyks atkrentamosios varžybos, taip pat ir planus parenka dabartinis FITASCo Techninis komitetas.

 

Jeigu nėra nė vieno dabartinio Techninio komiteto nario, tai šį uždavinį atlieka žiuri.

 

Atkrentamosios varžybos yra rengiamos nustatyti trims pirmosioms vietoms bendroje rezultatų lentelėje ir pagal kategorijas, susidedančios iš vienos 25 taikinių serijos, o lygiųjų atveju ir antros serijos pagal taisyklę "PIRMASIS NULIS PAŠALINANTIS" (kai  visi dalyvavę varžybose pataikė į tiek pat taikinių ir iš tos pačios pozicijos).

 

Jeigu dalyvaujantys atkrentamosiose varžybose dėl vietos bendroje rezultatų lentelėje yra tos pačios kategorijos, tai atkrentamųjų varžybų pagal kategorijas rezultatai bus ir rezultatai bendrojoje rezultatų lentelėje.

 

Jeigu du ar trys šauliai surenka tiek pat taškų, jie užima tą pačią vietą  ir yra įrašomi abėcėlės tvarka.

 

Atkrentamosios šaudymo varžybos yra rengiamos remiantis šiomis taisyklėmis, išskyrus tai, kad tuščios vietos būryje nėra užpildomos.

 

Jeigu atkrentamosios varžybos įvyksta ne iš anksto sutartu laiku, šauliai turi palaikyti ryšį su žiuri, kad jie galėtų būti pasiruošę šaudyti "NEPRAĖJUS PENKIOLIKAI MINUČIŲ PO PAKVIETIMO".

 

Bet koks šaulys, neatvykęs į atkrentamąsias varžybas, yra laikomas pasitraukusiu iš varžybų.

 

Žiuri gali nuspręsti, kad dėl išimtinių priežasčių atkrentamosios šaudymo varžybos yra atidedamos kitai dienai; šauliai, neatvykę į jas, laikomi pasitraukę iš varžybų.

 

Komandinėse atkrentamosiose varžybose užimtos vietos yra nurodomos, būrius išdėsčius atvirkštine tvarka, negu jie buvo išdėstyti prieš prasidedant CompakÒ Sporto varžyboms.

 

XIV SKYRIUS: PROTOKOLAS

 

Protokolą, kurio kopija yra priede, užpildo ankstesnės grupės šauliai Nr.1, Nr.3 ir Nr.5, už tai atsakant teisėjui. 

 

Vieną iš šaulių teisėjas paskiria tam, kad jis tik užrašytų teisėjo signalus. Taikiniai į kuriuos "NEPATAIKYTA", žymimi "O", o  taikiniai "PATAIKYTA" žymimi "X".

 

NULIUS teisėjas turi paskelbti aiškiai ir garsiai kartu su garsiniu signalu, kurį galėtų išgirsti šauliai, kad jie, jeigu to nori, galėtų iš karto protestuoti.

 

Jeigu paskirtasis šaulys nesutinka užrašyti kokio nors vertinimo, jis yra baudžiamas trimis "NULIAIS".

 

 

 

 


 [D1]

2014-05-27
Kviečiame šaudyti: Vilnius
Vilniuje St.Batoro g. 90a veikia LOSC šaudykla. Stendinio šaudymo centras kviečia šaudyti ir pasitreniruoti su geriausiais Lietuvos šauliais. Dirbame II-V 15-19val. Šeštadieni dirbame nuo 11.00 iki 15.00 arba suderintu metu. Kontaktinis nr. +370 656 05257
Plačiau
2013-11-27
Kviečiame šaudyti: Kėdainiai
Sodybos "Medžiotojų sostinė" šaudykla esanti Kėdainių raj. Kunionių k. Malūno g. 6 , dirba pagal poreikį iš anksto susitarus. Kontaktinis tel. 8 698 33059
Plačiau
2013-11-27
Kviečiame šaudyti: Kaunas
Kauno šaudykla kviečia pašaudyti. Adresas Didžioji g. 77, Kaunas (Zuikynė), darbo laikas nuo 9 iki 17 val., tačiau darbo grafiką galima suderinti telefonu +370 67066840
Plačiau
2013-11-27
Kviečiame šaudyti: Anykščiai
ZALA ARMS šaudykla siūlo išbandyti savo akies taiklumą ir rankos tvirtumą. Randamės Džiugų k. dal., Kurklių sen., Anykščių r. sav. Būtina išankstinė registracija!Tel: +370 657 15 155
Plačiau
2013-11-27
Kviečiame šaudyti: Šiauliai
VOLLIT šaudymo centras kviečia visus norinčius turiningai praleisti laisvalaikį ir pašaudyti įvairiais ginklais atvykti adresu Strazdų km., Šiaulių raj. darbo dienomis nuo 10.00 iki 18.00 val. Dėl pašaudymo savaitgaliais skambinti tel. 8 687 56534
Plačiau
2013-11-27
Kviečiame šaudyti: Klaipėdoj, Jurbarke, Vilkavišky ir kituose miestuose
Šaudymo entuziastų taip pat yra Klaipėdoje, Palangoje, Šventojoje, Šiauliuose, Šilalėj ir kituose miestuose, kur yra susirenkama treniruotis. Federacija mielai padės susisiekti su bendraminčiais.
Plačiau
Atgal Į viršų Spausdinimo versija

Tel: (+370) 656 05257

Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas